فایل سوابق آموزشی و پژوهشی

پروفایل علمی

پست الکترونیک

مرتبه علمی

مدرک و رشته تحصیلی

عکس پرسنلی

نام و نام خانوادگی

 

دانلود

 

ahadashrafi@gmail.com

مربی

 

             

دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی

(ماموریت آموزشی)

احد اشرفی

دانلود

 

vici.momeni@yahoo.com

استادیار

دکتری تخصصی(Ph.D) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ویکتوریا مومن آبادی

دانلود

 

asmapourtaheri@yahoo.com

مربی

دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

(ماموریت آموزشی)

اسماء پورطاهری

دانلود

 

royanajafipour@gmail.com

مربی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

رویا نجفی پور