مریم کرمشاهی

تحصیلات:کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

پست الکترونیک:

mariakaramshahi@gmail.com 

تلفن تماس:

  03444217360          

شرح وظایف:

·           برقراري تماس با گروه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ها

·            ابلاغ دستورات مدیر گروه به اعضاء برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیري آن ها

·            آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات

·            انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت، توزیع و نگهداري و بایگانی اسناد

·            مستندسازي كليه فعاليتها و مكاتبات گروه

·            تهيه نامه هاي اداري معمول جهت ارسال