دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت (Educational Development Office: EDO)

دفاتر مطالعات و توسعه آموزش (EDO)در دانشکده ها به عنوان بازوی اصلی علمی و اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (Education Developmen Center; EDC)، طرح ریزی و تشکیل شده اند و انتظار می رود که تمامی فعالیت های این مرکز در قالب کوچکتر در دفاتر توسعه آموزش نمود یابد. دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت (EDO) به عنوان مرکز برنامه­ریزی آموزشی این دانشكده، مسئوليت برنامه­ریزی، اجراء و ارزیابی فرآیندهای آموزشی و اجرای برنامه هایی در جهت ارتقاء کیفیت و پویا نمودن آن را بر عهده دارد.

عملکرد این مرکز در راستای سیاست­هایوزارت متبوع، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)،معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم و دانشکده بهداشت می­باشد و عمدتاً به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه­ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید، ارزشیابی و آموزش مداوم می­پردازد. طی چند دهه اخیر توسعه آموزش پزشکی از اولویت ها و ضروریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که دست اندرکاران عمده آن شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در حوزه وزارت، مراکز و شوراهای توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه ها و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی هستند.

دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت به عنوان یکی از واحدهای اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی بم؛ هدایت علمی و فنی گروه­های آموزشی را در این دانشکده بر عهده دارد.
نظارت و ارزشیابی فعالیت دفاتر توسعه در دانشکده­ها با رئیس دانشکده و در سطح دانشگاه بر عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهخواهد بود.