اهداف و رسالت های دفتر توسعه آموزش

۱- ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده بهداشت

۲- توانمند سازی اعضای هیات علمی

این هدف در راستای توسعه و ارتقاء توان علمی اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت در زمینه آموزش و آشنایی اعضای هیات علمی این دانشکده با فنون تخصصی آموزش، تدریس و شیوه های ارزشیابی دانشجویان انجام می­گیرد. هدف نهایی از توانمند سازی اعضای هیات علمی ارتقاء مهارت­ های آموزشی با تکیه بر روش های نوین تدریس می­باشد. این امر با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود و با تأکید بر فرآیند یاددهی و یادگیری صورت می گیرد. جهت نیل به این هدف مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت پس از نیازسنجی از اعضای هیات علمی در زمینه آموزش علمی و تحلیل وضعیت موجود اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشمی نماید.

 

۳-تقويت مشاركت‌هاي علمي اعضاء هيات علمي در مسائل آموزشي

۴-تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی

۵- طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی در راستای نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی

۶- بهبود وضعیت ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان

۷- ارزیابی طرح درس­های اساتید

۸-  فعال کردن فرآیند ارزشیابی درونی گروه­های آموزشی

۹- هدایت اعضای هیات علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه­های آموزشی