ریاست محترم دانشکده: جناب آقای دکتر محمدرضا حیدری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 44219415-034 

ایمیل: moheidari86@gmail.com