• اداره کلیه امور آموزشی دانشکده

 

.مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

 

.نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

 

.نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحد آموزش دانشکده ها

 

•برنامه ریزی کلی و ارایه خط مشی و سایت ها ی آموزشی با توجه به مقررات مصوبه

 

.تشکیل شورای آموزشی دانشکده بهداشت

 

•تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده و برگزاری جلسات هر دو هفته یکبار به منظورحل و فصل مسایل دانشجویی

 

•برنامه ریزی انجام امور موبوط به انتصابمدیران گروهای آموزشی در موقع مقتضی و بر اساس ضوابط

 

.ارائه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به معاونت آموزشی دانشگاه

 

•ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان  و اعضای هیات علمی و ارایه گزارشات لازم به معاونت آموزشی دانشگاه

 

•فراهم نمودن زمینه و برگزاری دوره های آموزشی تقویتی جهت دانشجویان جانباز ، ایثار گر و رزمند

 

•نظارت بر حسن اجراء ارتقاء - تغییر وضعیت - فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

 

•نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی

 

•نظارت بر ارزشیابی هیات علمی کیفی - کمی و فعالیت آموزشی

 

•پیگیری اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید