فرایندها                                                                                                                                           

دانلود

فرایند بررسی مشکلات دانشجویان

دانلود

فرایند ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی

دانلود

فرایند اجرای امور مالی و طرح های تحقیقاتی

دانلود

فرایند گزارش طرح

دانلود

فرایند انتخاب پژوهشگر برتر

دانلود

فرایند درخواست نقل وانتقالات

دانلود