نام و نام خانوادگی

مدرک - رتبه علمی

سمت

دکتر نعیمه پورطاهری

دکتری مدیریت خدمات بهداشی و درمانی- استادیار

ریاست دانشکده

عبدالعلی گلپایگانی

دکتری بهداشت محیط- استادیار

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

سعید میرزائی

دکتری سیاستگذاری سلامت- استادیار

عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

زهره فضلی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای-مربی

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

مهندس محمد بنی اسدی

کارشناسی ارشد  آمار- مربی

عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی

دکتر ویکتوریا مومن آبادی

دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مدیر پژوهشی دانشکده