جدول محاسبه امتیازهای پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1399

آيین نامه معادل سازی فعالیت های پژوهشی در قالب واحدهای آموزشی- 1399

آئین نامه اختصاص اعتبارات ويژه پژوهشی گرنت سال- 1399

آیین نامه هزینه طرح های تحقیقاتی-1399