بم، بلوار خلیج فارس پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت

n_oroomiei@yahoo.com

شماره تماس: 44219415-034