آدرس :بم بلوار خلیج فارس-دانشگاه پردیس-دانشکده بهداشت

شماره تماس: 03444219415