برنامه هفتگی دانشجویان گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی نیمسال دوم تحصیلی  1401-1400

 

ورودی 1398

دانلـــــــــــــــــــــود

ورودی 1397

دانلـــــــــــــــــــــود

ورودی 1400

دانلـــــــــــــــــــــود