بم، بلوار خلیج فارس پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 44219415-034