گزارش تصویری جلسه توجیهی شروع کارآموزی دانشجویان

گزارش تصویری برگزاری کارگاه واکسیناسیون

آموزش خودمراقبتی در مدارس توسط دانشجویان بهداشت عمومی97