مریم شهسواری                                                                   کارشناس صنایع غذایی

آدرس الکترونیک                                                         taghziyeh fahraj@yahoo.com 

شماره تماس                                                                                 03444281096