شهرزاد شجاعی                                  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

                آدرس الکترونیک                                                 Shojai.sh@gmail.com

                            شماره تماس                                                                                        03444281375