طرح درس های روزانه گروه بهداشت محیط:

   دانلود فایل : طرح درس مجازی گندزداها و ضدعفونی کننده ها در بهداشت محیط- دکتر طولابی.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود فایل : طرح درس مجازی بهداشت مسکن و اماکن - دکتر طولابی.pdf           حجم فایل 451 KB
   دانلود فایل : طرح درس مجازی مديريت بهداشت محيط در شرايط اضطراري- دکتر طولابی.pdf           حجم فایل 445 KB
   دانلود فایل : طرح درس مجازی - حقوق و قوانین - دکتر حیدری.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود فایل : طرح درس مجازی - روش تحقیق دکتر حیدری.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود فایل : طرح درس مجازی - آشنایی با مدلسازی - دکتر حیدری.pdf           حجم فایل 359 KB
   دانلود فایل : طرح درس مجازی - هیدرولوژی - دکتر حیدری.pdf           حجم فایل 397 KB
   دانلود فایل : طرح درس آلودگی هوا (علل، اثرات، پایش و کنترل)- مهندس پورشعبان.pdf           حجم فایل 575 KB
   دانلود فایل : طرح درس مسکن-آقای دکتر طولابی.pdf           حجم فایل 369 KB
   دانلود فایل : طرح درس مديريت بهداشت محيط-آقای دکتر طولابی.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود فایل : طرح درس گندزداها-آقای دکتر طولابی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود فایل : ترمودینامیک انتقال حرارت - دکتر محمد زاده.pdf           حجم فایل 860 KB
   دانلود فایل : طرح درس استاتیک و مقاومت مصالح - محمد محمودی راد .pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود فایل : فرم طرح درس-مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین - دکتر احمدیان.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود فایل : فرم طرح درس روزانه- درس کلیات پسماند-کارشناسی بهداشت محیط - دکتر احمدیان.pdf           حجم فایل 346 KB
   دانلود فایل : طرح درس کیفیت آب بم-گلپایگانی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود فایل : طرح درس جمع آوری (1)دکتر طولابی.pdf           حجم فایل 273 KB
   دانلود فایل : طرح درس فرآیندها بم-گلپایگانی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود فایل : طرح درس کنترل بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی- مهندس پورشعبان.pdf           حجم فایل 388 KB
   دانلود فایل : طرح درس مکانیک سیالات- مهندس پورشعبان.pdf           حجم فایل 495 KB