در حال حاضر چهار ورودی در گروه بهداشت محیط بم مشغول به تحصیل می͏باشند که هر یک از اعضای هیأت علمی مسئولیت مشاوره و بررسی وضعیت تحصیلی هر دوره و هر فراگیر را به عهده دارند.

·         استاد مشاور ورودی 1397: آقای دکتر علی طولابی

·         استاد مشاور ورودی 1398: آقای دکتر عبدالعلی گلپایگانی

·         استاد مشاور ورودی 1399: آقای دکتر محمد رضا حیدری

·         استاد مشاور ورودی 1400: خانم مهندس ملیحه پورشعبان

·         استاد مشاور دانشجویان شاهد: آقای دکتر محمد احمدیان