1- نظارت و پایش از واحدهای محیطی اعم از دولتی یا خصوصی

2- بررسی امار ارسالی از مراکز انالیز و پیگیری موارد اشکال و ارسال به مرکز بهداشت استان

3- برنامه ریزی در جهت توسعه و بهینه سازی مراکز( راه اندازی- تجهیز و تامین نیروی انسانی- پیش بینی سیستم نگهداری و تعمیرات یونیت و تجهیزات)

4- نظارت بر نحوه ی درخواست ، خرید و توزیع مواد مصرفی

5- حضور فعال در کمیته های بهداشتی و همکاری با سایر واحدها