1-مدیریت امور اجرایی برگزاری مراسم و همایش ها

2- مدیریت انتشار نشریه های خبری با انجام هماهنگی های لازم

3- فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری با دانشگاه و سایر سازمان ها و رسانه ها

4- مدیریت فرایند برقراری ارتباطات دوجانبه ی خبری بین واحدهای مختلف در رسانه های گروهی

5- فیلمبرداری و عکاسی از مراسمات افتتاحیه و اختتامیه ، همایش ها و مناسبتها

6- تدوین و مونتاژ فیلمهای ضبط شده

6- آرشیو فیلم ، عکس و سی دی

7- تهیه ی فیلم و عکس از فعالیتهای انجام شده واحدها

8- جمع آوری اطلاعات و اخبار بمنظور تهیه ی خبر و گزارش

9- انعکاس فعالیتها و برنامه های مرکز به دانشگاه ، رسانه و مردم

9-هماهنگی جهت برگزاری مناسبتهای مذهبی و ملی و ...

10- برپایی و حضور در همایش ها و نمایشگاه ها