1- بررسی نیاز نیروهای طرحی واحدهای مربوطه و ارسال اعلام نیاز به معاونت بهداشتی در ابتدای هر ماه و توزیع نیروهای طرحی با هماهنگی واحدهای مربوطه

2-پوشش کشیک پزشکان و سایر نیروهای شاغل در اورژانس های مناطق تابعه

3-بررسی نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی مراکز تابعه و اعلام به معاونت بهداشتی

4-جایگزین پزشک و مامای جانشین در مواقع مرخصی پزشک و ماما به تعداد روزها

5-تهیه و اجرای برنامه زمان بندی پایش عملکرد مراکز مجری برنامه پزشک خانواده با هماهنگی واحدها

6-نقلیه، بهداشت خانواده، پیشگیری، امور دارویی، و ارسال پسخوراند به واحدهای پایش شده

7-اعلام تعقیرات و جابجایی های مربوط به پزشک خانواده به حسابداری جهت پرداخت حقوق

8-پوشش مراکز مجری پزشک خانواده به تعداد توسط پزشک جانشین و توسط پزشک دوم مرکز و توسط پزشکان اورژانس و ماما جانشین در مواقع مرخصی ماماهای شاغل در برنامه

9- محاسبه ی جمعیت و کیلومتر مسافتهای تحت پوشش تیم سلامت جهت محاسبه حقوق پزشک و ماما شاغل در برنامه ی پزشک خانواده

10-عقد قرارداد با داروخانه های خصوصی جهت ارائه خدمات دارویی بیمارستان و کلینیک جهت ارائه خدمات پاراکلینیکی و ویزیت

11- تحویل فرم های اطلاعاتی روستا از مراکزتوسط کاردانها به واحد گسترش و کنترل نهایی فرم ها و سپس ثبت اطلاعات روستا و شهر در برنامه HNIS

12- تحویل زیجهای حیاتی ار مراکز و کنترل نهایی توسط کارشناسان واحد و تحویل به معاونت بهداشتی و ثبت در برنامه و سپس تحویل زیجهای بروزشده از معاونت بهداشتی و تحویل به مراکز

13- توزیع زیج حیاتی جدید به مراکز جهت ثبت اطلاعات جمعیتی و بروز کردن اطلاعات جمعیتی در برنامه

14- فراخوان پزشکان جهت مراکز بدون پزشک مجری پزشک خانواده و استقرار پزشک در مرکز

15- محاسبه جمعیت شهری و روستایی مراکز تابع بر اساس اطلاعات جمعیتی اعلام شده و تفکیک گروههای سنی

16- بازدید مشترک واحد گسترش و بیمه خدمات در مانی جهت پایش پزشکان خانواده

17-جمع آوری امار ماهیانه و امار سه ماهه مجری برنامه پزشک خانواده کنترل و بربرسی رفع اشکال امار

18- جهت ثبت سیستم و ارسال امار از طریق ایمیل به معاونت بهداشتی

19- اعلام روزانه عدم حضور پزشکان و ماماهای شاغل در برنامه اداره بیمه خدمات درمانی

20- تامین نیروی انسانی جهت مراکز بهداشتی شهری و روستایی و تابع

21- تامین منابع ، تجهیزات پزشکی واداری، ساختمانی و نیروی انسانی لازم جهت مراکز