1- انجام امور مربوط به نیروهای جدید الاستخدام از جمله تکمیل فرم مشخصات، اعلام شروع به کار، ابلاغ محل خدمت و ...

2- ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی (PRS)

3- صدور احکام کارگزینی نیروهای طرحی، قراردادی، پیمانی و رسمی

4- صدور احکام کارگزینی تغیر ضریب

5- برقراری حق اولاد، عائله مندی، درج مدرک و یا قطع انها پس از گرفتن مجوز از مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

6- اعلام پایان کار به نیروها پس از هماهنگی با مسئول مافوق

7-پیگیری نامه های ارجاعی از رئیس مافوق

8- تکمیل و ارجاع لیست نیروها به امور مالی جهت پرداخت حق مسکن، حق لباس

9- هماهنگی و همکاری با مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در امور مربوطه

10- ورود اطلاعات پرسنلی به نرم افزار مربوطه و تکمیل ان

11- پیگیری و ارسال لیست حقوق و ... واحدهای زیر مجموعه جهت امور مالی

12- پیگیری و انجام امور محوله و مربوطه زیر نظر مقامهای مافوق

13- انجام امور مربوط به ورود خروج کارکنان

14- گرفتن گزارش هر ماهه و یا به نظر مقام مافوق

15- ورود پاسها، مرخصی ها، ماموریتهای پرسنل در نرم افزار ورود و خروج

16- ورود اطلاعات کارکنان در نرم افزار پرسنلی و نرم افزار ورود و خروج

17- اعلام مانده مرخصی پرسنل واحدها به طور مجزا