1- تامین، حفظ و ارتقا بهداشت عمومی جامعه

2- ارائه خدمات و بهبود دسترسی عادلانه جمعیت تحت پوشش به خدمات اولیه بهداشتی با بالاترین کیفیت

3- توانمند سازی مردم جهت خود مراقبتی با تاکید بر عدالت و ایجاد تحول در نظام بهداشتی

4- اصلاح و تکمیل نظامهای ارزیابی و کنترل سیستم پایش و نظارت و اجرای خدمات بر اساس بسته های خدمتی