1- نظارت بر حسن اجرای کلیه واحد خدمات رایانه ای

2- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف

3- درخواست تامین وسایل و تجهیزات فنی دستگاهها و ملزومات و خدمات مورد نیاز واحد

4- برآورد، تهیه و تنظیم فهرست، فنی قطعات مورد نیاز پشتیبانی سخت افزارهای موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نیاز

5- شناخت کافی از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

6- نظارت بر نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ای و دستگاههای جانبی

7- طراحی و پیکر بندی سخت افزاری شبکه و نظارت بر اجرای ان

8- انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز شبکه

9- نظارت بر نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی های سخت افزاری و راه اندازی انها

10- مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه فن اوری سخت افزاری و ارائه پیشنهادهای لازم منظور اتفاء سطح کیفی سخت افزارهای مرکز

11- تهیه برنامه بهینه سازی رایانه ها بر حسب نیاز مرکز به معاونت پژوهشی دانشکده

12- تهیه و تدوین دستوالعمل های لازم در زمینه بهره برداری و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارها به منظور حصول بهترین بازدهی

13- تدوین برنامه های اموزشی و ارائه اموزشهای لازم به دانشجویان مرتبط با امور خدمات رایانه ای

14- مطالعه و ارزیابی فعالیتها، سیستم ها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازماندهی

15- مشارکت در برگزاری سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها

16- انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقام های مافوق

17- همکاری با واحدهای حوزه معاونت اموزشی دانشکده در زمینه تسریع در امور اموزشی نظیر ثبت نام و تهیه کارنامه های دانشجویان

18- انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی دانشکده