اساتید مشاور گروه در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1401-1400

سرکار خانم دکتر ویکتوریا مومن آبادی

مشاور تحصیلی کلیه دانشجویان رشته بهداشت عمومی ورودی مهر 1398 و مهر 1399

سرکار خانم رویا نجفی پور

مشاور تحصیلی کلیه دانشجویان رشته بهداشت عمومی ورودی مهر 1397 و مهر