بيانيه توافق سطح خدمت

مقدمه :
بدينوسيله بيانيه سطح توافق كليه خدمات تارنماي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم را به اطلاع ميرساند:
هدف :
هدف از اين توافقنامه سطح خدمات اين است كه به منظور ارائه با كيفيت خدمات ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی بم، كيفيت تحويل كليه خدمات براي خدمت گيرندگان( متقاضيان / اشخاص حقيقي و حقوقي) مورد توافق قرار گيرد.
اين بيانيه، سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمات و مسئوليت‌هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص مي‌كند.
مسئوليت :
با عنايت به بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ رياست محترم جمهور ، تصويب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شوراي اداري ،دستورالعمل شماره۱۵۳۸۵۸۸ مورخ ۷/۹/۱۳۶ بخشنامه شماره ۳۲۲۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ سازمان اداري و استخدامي كشور ، دانشگاه علوم پزشکی بم خدمات خود را به صورت الكترونيكي در اختيار خدمت گيرندگان قرار مي‌دهد. .
تعهدات :
تارنماي دانشگاه علوم پزشکی بم امكان درخواست خدمات ، شكايات و همچنين دريافت نظرات و پيشنهادات متقاضيان گرامي را از طريق " میز خدمت الکترونیک " را فراهم نموده است
وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بم بر مبناي پايداري زير ساخت هاي ارتباطي بصورت تمام وقت، در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس متقاضيان /دستگاه اجرايي / اشخاص حقيقي و حقوقي گرامي بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال و نقص فني از طريق اطلاعیه زمان هاي خروج از دسترس تارنما به متقاضيان اطلاع رساني خواهد شد.
هزينه ها و پرداخت ها :
در صورتي كه ارائه خدمات به متقاضي نياز به پرداخت هزينه باشد ، دانشگاه علوم پزشکی بم پس از واريز هزينه هاي مربوط به خدمت توسط متقاضي نسبت به ارائه خدمات اقدام مي نمايد. شايان ذكر است ليست خدمات و هزينه هاي مرتبط با آن در منوي ميز خدمت اطلاع رساني شده است .
دوره عملكرد :
اين توافقنامه سطح خدمت تا تاريخ 1400/12/29 اعتبار دارد.