دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم - ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه