دانشگاه ها

لینک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی البرز

http://www.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی

http://www.nkums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان

http://www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم

http://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان

http://www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج

http://portal.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی

http://portal.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم

http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی آبادان http://abadanums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لارستان http://larums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خوی https://khoyums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خمین https://khomeinums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور https://www.nums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت https://www.jmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی حیدریه https://www.thums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جام https://www.trjums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول https://www.dums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ساوه https://www.savehums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بهبان https://www.behums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خلخال https://www.khalums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شوشتر https://www.shoushtarums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانشهر https://www.irshums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اسدآباد https://www.asaums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اسفراین https://www.esfrums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گراش https://www.gerums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سیرجان https://www.sirums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سراب http://www.sarabums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مراغه https://www.mrgums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مجازی https://www.vums.ac.ir