دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

عباس صدفی
حقوق کارشناس ارشد